Нов проект на СИРИУС получи 4-годишно основно съ-финансиране (core co-funding)

06/29/2017
 1846.png

На 9 юни 2017 г. СИРИУС – новото НПО, базирано в Брюксел, с предмет на дейност образование за деца мигранти, което Мулти култи колектив съ-основа наскоро с 24 други европейски партньори, получи 4-годишно основно съ-финансиране (core co-funding) от Европейския съюз. Одобрението на проекта от Европейската комисия показва, че СИРИУС като мрежа за политики за образование за мигранти е оценена като значима за заинтересованите страни, вземащите решения и е предпочитана платформа на европейско ниво за диалог, обмен на добри практики, изследвания и застъпничество в сферата на образованието на мигранти и бежанци.

Надграждайки практическото учене и инструменти, разработени в периода 2012-2016 г., мрежата ще използва тези и други европейски инструменти, за да въздейства конкретно на дневния ред за образованието на национално, местно/регионално и, където е възможно, европейско ниво. СИРИУС ще споделя най-добрите примери и практики в значимите дебати за образователни политики, като мобилизира общите миграционни и образователни дейности и гради капацитет на мигрантски образователни активности на терен. СИРИУС ще захранва този процес на вземане на решения чрез:

  • Анализиране и споделяне на знание по ключови въпроси за включващо образование за децата и младежите от мигрантски произход със специален фокус върху бежанците, непридружените непълнолетни и други уязвими групи;
  • Идентифициране, споделяне и промотиране на добри практики и вдъхновяващи иновации в сферата на създаването, тестването и прилагането на политики;
  • Споделяне на резултатите сред широк кръг заинтересовани лица в по-удобен за правещите политики формат като препоръки, насоки и инструменти;
  • За да осъществи гореизброеното, СИРИУС ще предприеме серия стратегически дейности на национално и международно ниво като национални и регионални кръгли маси за включващ процес на вземане на решения;
  • СИРИУС ще подпомага процеса на взаимно учене между държавите под формата за проучвателно посещение (study visits), насърчавайки международното учене между различни заинтересовани страни като вземащите решения, практици, мигрантски образователни инициативи и организации;
  • СИРИУС ще създава мониторингови доклади за най-значимите промени на политиките и прилагането им с цел гарантиране на включваща образователна среда за деца и младежи с мигрантски произход в страните членки;
  • Годишна международна конференция върху политиките.

Ключов аспект на мисията на СИРИУС е да подпомага междусекторния подход, който събира заедно изследователи, вземащи решения, практици в сферата на образованието на мигранти, както и самите мигранти и бежанци. Заедно те ще идентифицират предизвикателства и нужди, обмен на добри практики и ще намерят начини за постигане на общите им цели. СИРИУС ще подкрепи диалога и сътрудничеството между тези групи актьори. Според СИРИУС междусекторното сътрудничество е ключово.

Щастливи сме да ви споделим тези чудесни новини, защото те ще помогнат на СИРИУС да надгради работата си като мрежа от 2012 г. Искрено се надяваме да помогнем на децата мигранти и бежанци да имат същите образователни възможности като техните връстници.