Децата бежанци в училище 1

Refugee_Education_1.jpg

Децата бежанци в училище 1

Европейско проучване

Многонационално партньорство за подобряване на образованието на децата бежанци и търсещи закрила в Европа (PERAE)

Рязкото увеличение на търсещите закрила в последните години кара страните членки да търсят начини за ефективна интеграция на новопристигналите в обществото. Проучванията показват, че образованието е една от най-важните пътеки за структурна интеграция на децата бежанци и търсещи закрила, защото те имат специфични социални и емоционални потребности, които качественото образование може да задоволи. Въпреки тази нужда, в цяла Европа има недостатъчно разбиране на предизвикателствата, с които се сблъскват децата, както и недостатъчен международен трансфер на знания и добри практики.

Проектът на мрежата СИРИУС Многонационално партньорство за подобряване на образованието на децата бежанци и търсещи закрила в Европа (PERAE) ще се стреми да попълни тези празнини чрез своите три основни фази. В първата фаза всеки национален партньор ще направи desk research и теренно проучване в своята държава. Теренната работа ще включва интервюта и включени наблюдения в класове извън училище и в училище на три групи деца бежанци и търсещи закрила: (1) които са пристигнали в страната преди по-малко от 2 месеца; (2) които са пристигнали преди 2-12 месеца; (3) които са пристигнали преди повече от 12 месеца. Теренната работа ще включи и интервюта/фокус групи с разнообразни заинтересовани страни като министерства, национални агенции, НПО, директори на училища, учители, социални работници, родители. Последващият анализ ще идентифицира предизвикателствата пред децата, ще идентифицира и опише добри практики и ще очертае взаимодействието между училищната система (с фокус върху началното и средното образование) и мигрантите. Във втората фаза на проекта всеки партньор ще организира национална среща на разнообразни заинтересовани страни, която ще им даде възможност да обменят опит и знание във връзка с образованието на децата бежанци. Тези срещи ще допринесат за формулирането на препоръки както на ниво политики, така и на практическо ниво, а също и набор от индикатори, с помощта на които да се проследи прилагането на тези препоръки. В последната фаза партньорите ще разработят финален доклад и ще разпространят резултатите от проучването на европейско ниво.

Времева рамка: Януари 2016 – юни 2017 г.
Партньори: european forum for migration studies – водещ партньор (Германия), Centre for Migration and Intercultural Studies at the University of Antwerp (Белгия), Fryshuset (Швеция), Leeds Beckett University (Великобритания), Verikom (Германия), Risbo at Erasmus University Rotterdam (Нидерландия), University of Western Macedonia (Гърция), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Mercator Foundation

mercator_logo