Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на страха

  • АВТОР(И)
    Лола Йоксимович
    Тиаго Прата
    Илва Свенсон
    Анке Куманс
    Т.С. Анна
    Марияна Цветкович
    Бистра Иванова
    Панайот Чафкаров
    Ивана Рапош Божич
    Деспина Сири
  • ИЗДАТЕЛ
    TILLT
  • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
    2021
  • ФИНАНСИРАНЕ
    Европейска Комисия, Програма Творческа Европа
  • РЕЗЮМЕ

    Проектът "Прекрачване на границите: Да се смееш в лицето на страха" е международна общност на творци, академици, продуценти и граждани, изучаващи как изкуството и хуморът могат да допринесат за подобряване на живота в Европа и извън нея. Разработени са инструменти, целящи да дадат отговори на следните ключови въпроси:

    • Как хуморът и изкуството насърчават диалога и размисъла за миграцията, страха, болката, идентичността и социалната криза?
    • Как изкуствата и културата влияят положително върху интеграцията и как работата по интеграцията разнообразява публиката и артистичния дискурс?
    • Как популизмът, ксенофобията и глобалният културен конфликт влияят върху изкуството и културата, свободата на изразяване и мобилността на творците?

    Изследването предлага мултидисциплинарен подход и анализира творческия процес на произведенията, реализирани в рамките на проекта. Констатациите, заключенията, и посланията, предложени в докладите, са отправна точка за бъдещи дискусии, застъпничество и създаване на политики в контекста на интеграцията и междукултурния диалог.

    "Прекрачване на границите" използва изкуството като социален мост, за да създаде интеграционни практики и по този начин да представи най-актуалните проблеми на интеграционната политика на ЕС. Малки групи, които са съществували в обществото в началото на интеграционния път, могат да се слеят в голяма общност чрез въвеждането на конкретни дейности/политически планове/практики за насърчаване на социалната интеграция. Тези дейности трябва да бъдат смесица от официални и неформални подходи, за да създадат усещане за близост.