SIRIUS: Качествено изследване на овластяването на родители мигранти

 • АВТОР(И)
  Клаудия Кьолер
  Ваня Иванова
  Бистра Иванова
  Себастиан Бауер
  Катрин Лотер
  Фабиан Майер
  Мерика Дамоди
  Томислав Туджман
  Юри Cайдлер
  Рик Волф
  Катя Вероника Позос Перес
  Михалис Какос
 • ИЗДАТЕЛ
  Европейски форум за изследвания на миграцията
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2018
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска Комисия, Програма Еразъм+
 • РЕЗЮМЕ

  Известно е, че родителите мигранти участват по-слабо в училищния процес и образованието на децата си, докато в същото време много ученици мигранти изостават в образователните постижения. Участието на родителите в образователните дейности на техните деца може да допринесе за подобряване на резултатите на учениците. Освен това родителите с мигрантски произход често не са толкова добре свързани с местните структури, както останалите родители. Укрепването на работата на родителската мрежа и включването на родителите мигранти в местните звена е стратегическо за по-нататъшното засилване на участието им в образованието на техните деца.

  Проект "Мрежи за сътрудничество за овластяване на родители мигранти - ALFIRK" се занимава с бариерите пред повишеното родителско овластяване в образователните процеси, особено сред родителите мигранти чрез анализиране на модели на участие на родителите на мигранти, родителска мрежа и бариери пред родителското участие и овластяване в училища в шест държави от ЕС, идентифициране на инструменти и добри практики за участие и овластяване на родителите на мигранти и разработване на онлайн инструменти, които да позволят на родителите мигранти да имат лесен достъп до информация за образователните системи в страните от ЕС и да обменят информация помежду си. В дългосрочен план ALFIRK има за цел да даде възможност на родителите мигранти на три нива: семейно ниво, ниво на системата за обслужване и общностно/политическо равнище.

  Основният раздел на този доклад съдържа описание на миграционната ситуация във всяка страна и доразвива настоящата миграционна ситуация, политики, инициативи за родителски мрежи, както и профили на последващите констатации от всеки специфичен за страната казус. Проучването завършва със заключителни бележки и препоръки, които трябва да се тълкуват в конкретния национален контекст.