Обединени в тревогата: Обществените нагласи за приемане на бежанци и мигранти след 2015 г.

 • АВТОР(И)
  Пьотр Кажмеркевич
 • ИЗДАТЕЛ
  Институт за обществени работи
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2018
 • ISBN
  978-83-7689-311-2
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия, Програма Европа за гражданите
 • РЕЗЮМЕ

  Този доклад анализира резултатите от кабинетното и теренното проучване на обществените нагласи за приемане на бежанци и мигранти в седем страни от Централна и Източна Европа: България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния и Словакия. Изследването е проведено в средата на 2017 г., когато бяха създадени три фокус групи във всяка от изследваните държави, за да бъдат оценени аргументите за приемане на бежанци, да се идентифицират позициите срещу приемането на бенефициенти на закрила и да се проследи въздействието на личния опит и медийното отразяване на гледните точки на респондентите.

  Анализът на резултатите от фокус групата беше допълнен от кратко основно проучване на текущата миграционна ситуация и развитието на политиката и общественото мнение в областта на миграцията и убежището.

  Настоящият регионален доклад се стреми да идентифицира общите черти в обществените нагласи сред тази разнообразна група държави, като се фокусира върху въздействието на миграционната криза от 2015 г. и предлага някои дългосрочни последици от промяната във възгледите сред значителна група респонденти за националните и европейски дебати по въпроса.