Интеграцията на бежанци в ЕС 2021: Сравнителен доклад по NIEM

 • АВТОР(И)
  Александър Улфхард
  Кармин Конте
  Синем Илмаз
  Бистра Иванова (за България)
  Панайот Чафкаров (за България)
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив (на български език)
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ISBN
  978-83-7689-409-6
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия, Фонд Убежище, миграция и интеграция
 • РЕЗЮМЕ

  Това е третият сравнителен доклад по Националния механизъм за оценка на интеграцията (National Integration Evaluation Mechanism NIEM), в който се представят данни относно качеството на правната рамка и политиките в подкрепа за дългосрочната интеграция на лица, получили международна закрила (ЛПМЗ). Като насочва вниманието към включването и благоденствието на бежанците в дългосрочен план след етапа на прием, NIEM отчита реалната вероятност за това по-голяма част от бежанците да не могат да се върнат в страната си на произход и необходимостта да имат сигурна перспектива за самостоятелен живот. Изследването служи на правителствата, гражданското общество и други заинтересовани страни да установят пропуски в политиките за интеграцията на бежанци в своите страни, да почерпят вдъхновение от други държави – членки на ЕС – и да подобрят съществуващата рамка за интеграция. С помощта на определени индикатори резултатите от изследването могат да се използват като пътна карта за всеобхватни политики за интеграция на бежанците във всяка от участващите страни.

  Предназначението на сравнителните резултати, представени в доклада, е да осигурят на NIEM информация относно взаимодействието с властите, гражданското общество и експертите, както и да насърчават дебат как да се реформира интеграцията на бежанците въз основа на данните. За да се предотврати социална изолация, лоши резултати при интеграцията и ниски нива на приемане от страна на приемащото общество, добре обмислената политика за бежанците трябва да подхожда към всички лица, получили закрила, като към хора, за които е възможно да останат в страната за определен период и много вероятно – завинаги.  Отказът да се осигури ранно начало на процеса на интеграция и съществена подкрепа за ЛПМЗ, за да могат впоследствие да бъдат самостоятелни, може да струва скъпо за правителствата. Колкото по-малко се инвестира в различните способи за интеграция, толкова по-високи ще бъдат дългосрочните разходи за предоставяне на държавна помощ за бежанците и техните деца.

  След Базовия доклад по NIEM на основата на данни за 2017 г. и Първия изчерпателен доклад по NIEM на основата на данни за 2019 г., Вторият изчерпателен доклад прави анализ на ситуацията към 2021 г. и очертава основните тенденции. В Част І на доклада са представени основните сравнителни резултати, анализ на промените от 2019 до 2021 г. и кратко описание на отражението на пандемията с COVID-19 върху политиките за интеграция на бежанците през този период.  Подробни резултати са представени в Част ІІ в 12 глави, свързани с различните направления на интеграцията на бежанците, анализирани по Националния механизъм за оценка на интеграцията.  Във всяка от тези глави са:

  • Изложени основните данни и развития през периода 2019–2021 г., както те са отразени в присъдените точки като резултат от изследването, проведено в 14-те участващи страни;
  • Представени подробно положителните и отрицателните развития в сравняваните страни, с което се дава представа за динамиката на политиките за интеграция на бежанците през оценения период;
  • Откроени добрите практики при интеграцията на бежанците, установени с помощта на индикаторите на NIEM, като са измерени спрямо изискванията на ЕС и международното право;
  • Описани подробно множество примери за добри практики в страните по NIEM, като често има позоваване на наскоро въведени мерки и подобрения.

  Докато Част ІІІ на този сравнителен доклад представя индивидуалните профили на всяка от 14-те страни с общия брой присъдени точки за всички направления, националните доклади по NIEM, които се публикуват паралелно, съдържат подробно изложение на основните развития и предизвикателства в страните, участващи в NIEM.

  Страните, включени в изследването, са България, Чехия, Франция, Гърция, Унгария, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Славения, Испания и Швеция. Резултатите могат да се сравнят с резултатите от предишната Оценка 1 по NIEM, което дава възможност за проследяване на развитието през последния период.