АКТИВЕН

hate-speech-1024x447.png

СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

Връзка с евроскептицизма и ксенофобията

Целта на проекта „Активни европейски граждани срещу речта на омразата“ е да повиши осведомеността на новото поколение европейски граждани за влиянието на речта на омразата върху демократичното участие и европейските ценности. Речта на омразата често се използва като инструмент срещу различни уязвими групи, особено към малцинства, мигранти и бежанци. Тя допринася за тяхното отчуждение и изключване, което води до маргинализация. Подобни наративи отслабват демокрацията и засилват позициите на крайнодесни и радикално десни популисти и евроскептици.

Проектът ще се фокусира върху насърчаването на демократични ценности като гражданско участие, мирно съвместно съществуване и многообразие. Особен фокус ще бъде поставен върху участието на нови граждани (мигранти) и други малцинства. Дейностите по проекта ще повишат осведомеността на гражданите за вредното въздействие на речта на омразата, ще популяризират европейските ценности и ще засилят солидарността сред младите хора чрез дебати, работа в мрежа и обучение за правата на човека.

Основните дейности и резултати от проекта са:

  1. Проучване на въздействието на речта на омразата върху евроскептицизма и ксенофобията в ЕС, по-специално в страните партньори по проекти, и препоръки как да се намали;
  2. Международна среща на заинтересовани страни и експерти за обсъждане на добри практики и предизвикателства във всяка страна партньор;
  3. 2 местни събития, фокусирани върху корените и последиците от речта на омразата, нейното въздействие върху евроскептицизма и възприемането на европейските ценности, както и ефективните начини как да се даде възможност на младото поколение да се справи с речта на омразата и да насърчава гражданското участие;
  4. Международна конференция с участието на млади хора, представители на малцинствата, заинтересовани страни, експерти, неправителствени организации и правещите политики за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на допълнителни предизвикателства, които трябва да бъдат решени на равнище ЕС;
  5. Разпространение на целите, дейностите и резултатите на проекта чрез различни комуникационни канали.

Времева рамка: Март 2020 – август 2021
ПартньориLatvian Human Rights Centre (Латвия) – водещ партньор, Participation for All (Латвия), Estonian Human Rights Centre (Естония), Human Rights Monitoring Institute (Литва), Human Rights House Zagreb (Хърватска), Peace Action Training and Research Institute of Romania – PATRIR (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

Print

Head image: Rositsa Raleva for Fine Acts

web-photo-1024x600.png

МУЛТИ КУЛТИ ГРАДИНА

Градско земеделие с кауза

Съ-създаване и първи стъпки на мултикултурна градска градина

Градска градина Мулти култи е отворено и демократично място за среща между българи и чужденци, което подпомага двустранния процес на интеграция чрез споделено отглеждане на ядливи и декоративни растения от целия свят, организиране на общностни и културни събития и обмен. Градината овластява мигрантите, бежанците и местната общност чрез включването им в проект за съ-създаване на мултикултурната градска градина, където място ще имат техните собствени идеи, виждания, както и в подправки, билки, зеленчуци от страните им на произход. Проучвания показват, че работата с почвата и растенията има благодатно въздействие и понижава нивата на стрес, тревожност, притеснение и в много европейски държави се прилага като лека терапия за бежанци и мигранти, които тепърва свикват с новата си страна, както и за всички, които живеят под стрес.

Градината цели още:
(1) да развие около себе си общност, активно търсеща устойчиви зелени градски решения, свързани с намаляване и оползотворяване на отпадъците, подобряване на чистотата на въздуха, облагородяване на градските пространства, създаване на градски оазиси,
(2) да създаде устойчив модел за зелена градска иновация, която може да се прилага и на други места със социална цел,
(3) да подпомага Столична община в промотирането и реализирането на нейните зелени политики,
(4) да постави София на картата на добрите европейски практики в областта на устойчивото градско развитие чрез общностно земеделие.

Идеята за градината се роди след 1-годишно сътрудничество с асоциация CasciNet в Милано по проект в мрежата TANDEM Европа „Нови корени – мигранти срещат общността чрез земеделие, изкуство и култура“, в рамките на който организирахме мултикултурен фестивал в Милано през октомври 2018 г. Вдъхновени от успеха му, искаме да създадем такава мултикултурна градина и в София, както и фестивал „Нови корени“ през септември 2019 г. За дизайн, изграждане и фасилитиране на събитията в градината Мулти култи колектив покани Илона Ангелова и арх. Никола Василев от UrbaCulture.

Градината е част от Мулти култи центъра в София (ул. Черномен 5) и е предоставена безвъзмездно от нашите партньори Caramel.bg – френска пекарна, чийто собственик е Хани Таук. Те са част от нашата общност и споделена градина. Градината предлага и конкретно зелено решение за самия Мулти култи център, където се организират кулинарни курсове, водени от чуждестранни готвачи, чиито био разградими отпадъци ще се компостират и в които ще се ползват подправки и зеленчуци, лично отгледани от общността.

Искате да се включите?
Градината е отворена за всички жители и посетители на София, българи, чужденци, млади, възрастни, представители на всички уязвими групи. Заповядайте да се грижим заедно за нея! Ако имате идея за партньорство, пишете ни! Следете фейсбук страницата на Мулти култи, както и специалната група на градината за повече информация.

Новини и развитие по проекта:

Времева рамка: Март – октомври 2019 г.
Финансиране: Столична община по програма “Социални иновации” 2019

1200px-BG_Sofia_coa-small.svg

image-web-1024x578.jpeg

МЛАДИ МИГРАНТИ В ЕВРОПА

Силна европейска принадлежност

Проектът Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери има за цел да повиши знанията и чувството за принадлежност към Европа за 36 мигранти и местни младежи в три страни – Италия, България и Германия, както и да им даде възможност да реализират собствените си идеи за Европа в своите местни общности. Младите хора с мигрантски произход могат да бъдат търсещи убежище, признати бежанци или граждани на трети страни, които живеят в съответната страна с цел работа, учене и т.н., за които европейската идея изглежда неясна и не е свързана с техния живот. Процесът на укрепване на европейската им принадлежност ще бъде подкрепен чрез участие в 9-месечна програма. Тя включва процес на подбор и оценка на потребностите, подготвителна национална среща, иновативно международно 6-дневно обучение в Германия, национална лаборатория за разработване на европейски идеи за проекти, публично събитие на набиране на финансиране, фаза на реализиране на проектите и наставничество за най-малко 10 проекта, както и финално събитие за отбелязване на успеха и извлечените поуки. Създадената национална и международна мрежа ще подпомогне двустранната интеграция между младежите мигранти и българи и ще засили връзките им с местни заинтересовани страни като техните ментори, идващи от представителствата на европейски институции, PR, бизнеса, културата, алумни мрежата на Робърт Бош и др. Пилотните им проекти ще бъдат отразени в местни и национални медии чрез медийни партньорства. Проектът има за цел да предостави знания, умения, мрежи, финансова и наставническа подкрепа за младите лидери мигранти и българи, за да проучат и реализират своите идеи за по-добра Европа и да ангажират своите връстници да участват в техните инициативи на местно ниво. В резултат на това ще се установи по-силна връзка с европейската идея, чувство за собственост и принадлежност.

Новини от проекта:

Времева рамка: 15 март – 15 декември 2019 г.
Партньориmigration_miteinander (Германия) – водещ партньор, Associazione Interculturale Universo (Италия), Multi Kulti Collective (България)
ФинансиранеRobert Bosch Foundation

Robert-Bosch-Foundation_logo

Welcome_to_the_Team-1024x572.png

РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

Проучване в 4 страни

Изследователският проект Перспектива на работниците мигранти: Какво подпомага интеграцията на работниците мигранти в Унгария, Полша, Румъния и България? има за цел да разбере повече за политиките по заетостта и интеграцията на мигрантите в четири страни от Централна и Източна Европа, както и да идентифицира ефективни политики, които насърчават мигрантите да останат в тези страни (а не да отиват в Западна Европа).

Проектът постига целите си чрез изучаване на възможни входни точки за легална имиграция с особен акцент върху перспективата на мигрантите – мотиви за имиграция, условия на труд, връзка с новата държава и общността и др. Проучването цели да предостави релевантна информация и препоръки за политики: избраните страни са изправени пред сериозен недостиг на пазар на труда, докато техните правителства предлагат по-скоро репресивна позиция по отношение на имиграцията. Какви биха могли да бъдат тези имиграционни политики, които се справят с нарастващото търсене на работна ръка, като в същото време зачитат чувствителността на проблема?

Резултатите ще бъдат представени в доклад за всяка страна и заключително проучване, а препоръки за политики ще бъдат подготвени както на национално, така и на европейско ниво.

Времева рамка: Февруари 2019 – февруари 2020 г.
Партньори: Menedek (Унгария) – водещ партньор, University of Warsaw (Полша), Romanian Institute for Research on National Minorities (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Friedrich-Ebert-Stiftung Будапеща

Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg