Резултати: процедура за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища за прилагане на моделите “Мулти култи китчън” и “Мулти култи карта”

05/15/2015
29.jpg

logo_MKC_EEA

В отговор на обявата ни за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища извън София за прилагане на моделите “Мулти култи китчън” и “Мулти култи карта” получихме 27 апликации от различни градове и села. След като се запознахме с изпратените формуляри и проведохме интервюта, се радваме да обявим селектираните участници:

1. Младежка група “Аморфа”, Варна
2. Сдружение “Съюз за независимо творческо общуване”, Пловдив
3. “Мултикултурен информационен център”, Бургас
4. Сдружение “Нагоре”, Стара Загора
5. ЦМЕДТ “Амалипе”, Велико Търново
6. НЧ “Европа – 2014”, с. Мощанец, Община Благоевград

Със селектирани участници ще се свържем за повече информация във връзка с планираното обучение. На останалите кандидати благодарим и ще се радваме да останем във връзка с цел бъдещи възможности за сътрудничество.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение “Мулти култи колектив” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Tags