Интеграцията на бежанци в ЕС 2019: Сравнителен доклад по NIEM

 • АВТОР(И)
  Александър Улфхард
  Кармин Конте
  Томас Хадълстън
  Бистра Иванова (за България)
  Панайот Чафкаров (за България)
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив (на български език)
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2020
 • ISBN
  978-83-7689-351-8
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия, Фонд Убежище, миграция и интеграция
 • РЕЗЮМЕ

  Изследването по Националния механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) представя данни относно качеството на законовата рамка и политиките, които се прилагат за оказване на подкрепа за дългосрочната интеграция на лица, получили международна закрила (ЛПМЗ), в приемащите страни. Изследването служи на правителствата, гражданското общество и други заинтересовани страни да установят пропуски в политиките за интеграция на бежанци в своите страни, да почерпят вдъхновение от други държави от Европейския съюз (ЕС), както и да подобрят рамката за интеграция. С помощта на определени индикатори резултатите от изследването могат да се използват като „пътна карта“ за всеобхватни политики за интеграция на бежанците във всяка от участващите страни. Предназначението на сравнителните резултати от втория мониторинг по NIEM, представени в доклада,  е да осигурят информация, необходима за взаимодействието с властите, гражданското общество и експертите, и да насърчат дебат как да се реформира интеграцията на бежанците въз основа на доказателства.

  След Базовия доклад по NIEM , изготвен на основата на данни за 2017 г., в Оценка 1 по NIEM  се прави анализ на положението към 2019 г. и се очертават основните тенденции. В Част І по-долу са изложени ключовите резултати под формата на резюме. Подробните резултати са представени в Част ІІ в 12 глави, свързани с различните направления на интеграцията на бежанците, анализирани в Националния механизъм за оценка на интеграцията. Във всяка от тези глави: 

  • са представени ключови данни и развития през периода от 2017 до 2019 г. така, както те са отразени в резултатите от изследване, проведено в 14-те страни участнички;
  • са представени подробно положителните и отрицателните развития в сравняваните страни, с което се очертава динамиката на политиките за интеграция на бежанците през оценявания период; 
  • са набелязани добрите практики в интеграцията на бежанците, както стават видни чрез индикаторите на NIEM, оценени спрямо изискванията на ЕС и международното право; и 
  • са описани подробно множество примери на добри практики от страни по NIEM, като често те са свързани с наскоро въведени мерки и подобрения. 

  Страните, участващи в Оценка 1 по NIEM, са България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Славения, Унгария, Франция, Чехия и Швеция. С изключение на България, резултатите могат да бъдат сравнени с тези в предишното базово изследване по NIEM, което дава възможност да се проследят скорошните промени.