АКТИВЕН

Младежта оформя утрешния ден на Европа

Младежта оформя утрешния ден на Европа

От добри идеи до въздействие

Проект U4EU 2.0: Младежта оформя утрешния ден на Европа е наследник на проект U4EU: Младежки дебат за бъдещето на Европа (2020–2022). U4EU 2.0 продължава мисията да дава възможност на младите хора активно да оформят бъдещето на Европа с основен фокус върху засилване на младежката ангажираност, демократично участие и застъпничество. U4EU 2.0 включва серия от младежки срещи, тематични семинари, обучителни сесии, разработване на политики и усилия за застъпничество, проведени в 9 държави от ЕС. Тези дейности са насочени към ключови предизвикателства, пред които са изправени младите хора, вкл. ограничено участие в създаването на политики, пропуски в осведомеността относно институциите и политиките на ЕС, недостатъци в дигиталната грамотност и неравенства в участието на пола и многообразието.

Чрез международно сътрудничество и използване на обширни изследвания и предишен опит, U4EU 2.0 предоставя на младите участници основни умения, знания и възможности да станат активни заинтересовани страни в оформянето на една по-приобщаваща и демократична Европа. U4EU 2.0 не е крайно усилие; проектът има за цел да остави трайно наследство от информирани, ангажирани и овластени млади граждани, които продължават да се застъпват за положителна промяна в Европа. Чрез насърчаване на младежкото участие, укрепване на демократичните ценности и насърчаване на приобщаващи политики, U4EU 2.0 е фар на надежда за по-светло европейско бъдеще. Проектът възнамерява да насърчи по-голямо чувство за принадлежност към ЕС и неговите основни ценности сред младите европейци.

Новини по проекта: 

Времева рамка: Май 2024 – април 2026 г.
Партньори: ANCE (Greece) – водещ партньор, NOUS (Italy), Clube Intercultural Europeu (Portugal), Cross Cultural Bridges (Netherlands), KMGNE (Germany), UNITED for Intercultural Action (Hungary), VOLONTEUROPE (Belgium), Associació Mitjans - Xarxa d'Educadors i Comunicadors (Spain), Multi Kulti Collective (Bulgaria)
Финансиране: Европейската комисия, програма „Граждани, равенство, права и ценности“

the sofianer

The Sofianer

Ако София беше корица на списание

Проектът поставя София на световната карта чрез включването й в една глобална визуална инициатива - създаване на колекция корици на въображаемото списание The Sofianer като реверанс към култовите корици на списание Тhe New Yorker. Градовете, които до момента са създали собствени визуални интерпретации, са Париж, Токио, Монреал, Шанхай, Брюксел и Милано. Проектът предвижда да въвлече най-добрите художници на България чрез отворена покана на тема как те виждат София, представяне на работите им в изложба във физическа и онлайн среда и иницииране на обществен дебат за миналото, настоящето и бъдещето на столицата.

Сайт на проекта

Времева рамка: февруари 2022 - декември 2024 г.
Партньори: Фондация Кредо Бонум, Мулти култи колектив
Финансиране: Столична община, Българо-американска кредитна банка, Посолство на САЩ в България, Mastercard, 5l speakeasy bar

image-web.png

Предотвратяване на расизма и дискриминацията

На европейско и национално ниво

Проектът Предотвратяване на расизма и дискриминацията – позволяване на ефективното прилагане на антирасисткото законодателство на ЕС рамка (PERSERVERE) се занимава с борба с нетолерантността, расизма, ксенофобията и дискриминацията срещу уязвими етнически и расови групи и по-специално роми, евреи, мюсюлмани и хора от африкански произход. Изхождайки от предпоставката, че всяка система, натоварена със защитата на уязвимите от дискриминация, трябва преди всичко да разчита на ефективна правна рамка, проектът изпълнява дейности, свързани с по-доброто прилагане на закона. Проучва в 7 страни партньори и разработва образователни материали и инструменти, които ще бъдат използвани за обучение на правни професионалисти (съдии, адвокати, прокурори) и работници на първа линия (юридически служители в затворите, полицията, социалните служби, центровете за приемане на убежище и органите за граничен контрол и т.н.) как да се използва национално транспонираната европейска рамка за борба с расизма. Разчитайки на настолни и теренни изследвания, проектът ще произведе поредица от резултати, които отговарят на тази цел, включително:

  • електронна книга, идентифицираща всички пропуски в законодателството и правната практика както на европейско ниво, така и на национално ниво на 7 страни партньори ; 

  • набор от инструменти за обучение, който ще се използва за обучение на най-малко 210 юристи и 210 работници на първа линия, като същевременно ще достигне до най-малко 70 обучители/преподаватели в 7-те страни партньори; и

  • поредица от бели книги, препоръчващи промени в европейските и националните закони и процедури, за да се гарантира, че те са подходящи за целите на борбата с расизма и защитата на членовете на жертвите на етнически и расови групи.

Новини и развития:

Времева рамка: Февруари 2022 - Януари 2024 г.
Партньори: Cooperativa Sociale San Saturnino Onlus (Italy) - leading partner, UClan Cyprus (Cyprus), Lai-Momo Societa' Cooperativa Sociale (Italy), Kentro Evropaikou Syntagmatikou Dikaio Idryma Themistokli Kai Dimitri Tsatsou (Greece), CSI Center For Social Innovation (Cyprus), The People for Change Foundation (Malta), Stichting Hogeschool Van Amsterdam (Netherlands), Multi Kulti Collective (Bulgaria)
Финансиране: Европейска комисия, Програма Граждани, равенство, права и ценности (CERV)

EU-logo

webimage.jpg

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА

Младежи дебатират за бъдещето на Европа

Основната цел на проекта Младежки дебат за бъдещето на Европа е да насърчи демократичното и гражданското участие на младите граждани и да им даде възможност да изразят своите притеснения и визия към общи предизвикателства, свързани с европейската идентичност, многообразието и бъдещето на Европа.

През XXI век Европа достигна кризисна точка в изграждането на европейската идентичност. През последните години редица събития в цяла Европа оспориха основната идея и основополагащите ценности на Европейския съюз: кризата в еврозоната, миграционната криза и Brexit доведоха до увеличаване на евроскептицизма. В следствие на тежките ситуации, пред които е изправена Европа, е време европейските граждани и особено по-младите, които скоро ще трябва да се изправят пред последствията от днешната ситуация, да се включат активно в процеса на укрепване на европейското съзнание по отношение на Европейския съюз и неговото бъдеще и осъзнават, че само чрез трансгранично сътрудничество могат да се постигнат постижения в тази посока.

Бъдещето на Европа и гарантирането на благосъстоянието на европейските общества са тясно свързани с развитието на обща цел и по-силно участие в публичната сфера на ЕС между държавите членки. Първата стъпка към тази посока беше направена от Европейската комисия, която започна открит дебат с Бялата книга за бъдещето на Европа, за да предостави възможности на гражданите да обсъдят своите притеснения и виждания за бъдещето на Европа. Следвайки тази инициатива, проектът има за цел да даде глас на младите хора от девет различни европейски държави и да им предостави възможност да изразят загрижеността си към публичната сфера, да обменят своите идеи, да представят свои собствени предложения и да създадат мултикултурен диалог в общността относно бъдещето на Европа.

Новини и развития:

Времева рамка: Март 2020 – август 2022 г.
ПартньориAthens Network of Collaborating Experts (Гърция) – водещ партньор), NOUS (Италия), Clube Intercultural Europeu (Португалия), Cross Cultural Bridges (Нидерландия), Collegium for the Management and Design of Sustainable Development (KMGNE) (Германия), UNITED for Intercultural Action (Унгария), Young European Leadership (Белгия), Teleduca (Испания), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

EU-logo

hate-speech-1024x447.png

СРЕЩУ РЕЧТА НА ОМРАЗАТА

Връзка с евроскептицизма и ксенофобията

Целта на проекта „Активни европейски граждани срещу речта на омразата“ е да повиши осведомеността на новото поколение европейски граждани за влиянието на речта на омразата върху демократичното участие и европейските ценности. Речта на омразата често се използва като инструмент срещу различни уязвими групи, особено към малцинства, мигранти и бежанци. Тя допринася за тяхното отчуждение и изключване, което води до маргинализация. Подобни наративи отслабват демокрацията и засилват позициите на крайнодесни и радикално десни популисти и евроскептици.

Проектът ще се фокусира върху насърчаването на демократични ценности като гражданско участие, мирно съвместно съществуване и многообразие. Особен фокус ще бъде поставен върху участието на нови граждани (мигранти) и други малцинства. Дейностите по проекта ще повишат осведомеността на гражданите за вредното въздействие на речта на омразата, ще популяризират европейските ценности и ще засилят солидарността сред младите хора чрез дебати, работа в мрежа и обучение за правата на човека.

Основните дейности и резултати от проекта са:

  1. Проучване на въздействието на речта на омразата върху евроскептицизма и ксенофобията в ЕС, по-специално в страните партньори по проекти, и препоръки как да се намали;
  2. Международна среща на заинтересовани страни и експерти за обсъждане на добри практики и предизвикателства във всяка страна партньор;
  3. 2 местни събития, фокусирани върху корените и последиците от речта на омразата, нейното въздействие върху евроскептицизма и възприемането на европейските ценности, както и ефективните начини как да се даде възможност на младото поколение да се справи с речта на омразата и да насърчава гражданското участие;
  4. Международна конференция с участието на млади хора, представители на малцинствата, заинтересовани страни, експерти, неправителствени организации и правещите политики за представяне на резултатите от проекта и обсъждане на допълнителни предизвикателства, които трябва да бъдат решени на равнище ЕС;
  5. Разпространение на целите, дейностите и резултатите на проекта чрез различни комуникационни канали.

Новини по проекта:

Времева рамка: Март 2020 – август 2022 г.
ПартньориLatvian Human Rights Centre (Латвия) – водещ партньор, Participation for All (Латвия), Estonian Human Rights Centre (Естония), Human Rights Monitoring Institute (Литва), Human Rights House Zagreb (Хърватска), Peace Action Training and Research Institute of Romania – PATRIR (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Европейската комисия, Програма Европа за гражданите

Print

Head image: Rositsa Raleva for Fine Acts

image-web-1024x578.jpeg

МЛАДИ МИГРАНТИ В ЕВРОПА

Силна европейска принадлежност

Проектът Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери има за цел да повиши знанията и чувството за принадлежност към Европа за 36 мигранти и местни младежи в три страни – Италия, България и Германия, както и да им даде възможност да реализират собствените си идеи за Европа в своите местни общности. Младите хора с мигрантски произход могат да бъдат търсещи убежище, признати бежанци или граждани на трети страни, които живеят в съответната страна с цел работа, учене и т.н., за които европейската идея изглежда неясна и не е свързана с техния живот. Процесът на укрепване на европейската им принадлежност ще бъде подкрепен чрез участие в 9-месечна програма. Тя включва процес на подбор и оценка на потребностите, подготвителна национална среща, иновативно международно 6-дневно обучение в Германия, национална лаборатория за разработване на европейски идеи за проекти, публично събитие на набиране на финансиране, фаза на реализиране на проектите и наставничество за най-малко 10 проекта, както и финално събитие за отбелязване на успеха и извлечените поуки. Създадената национална и международна мрежа ще подпомогне двустранната интеграция между младежите мигранти и българи и ще засили връзките им с местни заинтересовани страни като техните ментори, идващи от представителствата на европейски институции, PR, бизнеса, културата, алумни мрежата на Робърт Бош и др. Пилотните им проекти ще бъдат отразени в местни и национални медии чрез медийни партньорства. Проектът има за цел да предостави знания, умения, мрежи, финансова и наставническа подкрепа за младите лидери мигранти и българи, за да проучат и реализират своите идеи за по-добра Европа и да ангажират своите връстници да участват в техните инициативи на местно ниво. В резултат на това ще се установи по-силна връзка с европейската идея, чувство за собственост и принадлежност.

Новини от проекта:

Времева рамка: 15 март – 15 декември 2019 г.
Партньориmigration_miteinander (Германия) – водещ партньор, Associazione Interculturale Universo (Италия), Multi Kulti Collective (България)
ФинансиранеRobert Bosch Foundation

Robert-Bosch-Foundation_logo

DSC1104-2-1024x678.jpg

ХЛЯБ И ИСТОРИИ

Месим, за да се смесим

РАЗНООБРАЗНИ ЗАЕДНО – споделяне на хлябове и истории е партньорски проект на Мрежа Хлебни къщи и Мулти култи колектив, в който жителите на градовете Пловдив, Варна и София ще преоткрият културното многообразие на своите градове. В трите най-големи български града ще бъдат организирани по 3 отворени кулинарни събития (март – юни 2019), в които популярни чуждестранни кулинари не само ще представят рецепти за хлябове и тестени изделия от своите страни, но и ще споделят своята „българска“ история – какво ги е довело и как са останали в България. Ще разкрият защо са избрали страната и какво ги привлича да живеят тук, ще разкажат забавни случки от битието си на чужденци в „нашия свят“ и какви са предизвикателствата, с които се налага да се справят. Във всяко събитие ще могат да се включат 30 участници, всеки от които ще направи свое кулинарно творение по рецепти на майсторите, както и да участва активно в разкриването на историите на водещите и другите култури. Една трета от участниците ще бъдат хора в неравностойно положение, за които входът ще бъде свободен.

Новини по проекта:

Времева рамка: Февруари – юли 2019 г.
ПартньориМрежа Хлебни къщи (водещ партньор), Мулти култи колектив
ФинансиранеФондация Пловдив 2019

box logos_BG_black_EU

Welcome_to_the_Team-1024x572.png

РАБОТНИЦИТЕ МИГРАНТИ

Проучване в 4 страни

Изследователският проект Перспектива на работниците мигранти: Какво подпомага интеграцията на работниците мигранти в Унгария, Полша, Румъния и България? има за цел да разбере повече за политиките по заетостта и интеграцията на мигрантите в четири страни от Централна и Източна Европа, както и да идентифицира ефективни политики, които насърчават мигрантите да останат в тези страни (а не да отиват в Западна Европа).

Проектът постига целите си чрез изучаване на възможни входни точки за легална имиграция с особен акцент върху перспективата на мигрантите – мотиви за имиграция, условия на труд, връзка с новата държава и общността и др. Проучването цели да предостави релевантна информация и препоръки за политики: избраните страни са изправени пред сериозен недостиг на пазар на труда, докато техните правителства предлагат по-скоро репресивна позиция по отношение на имиграцията. Какви биха могли да бъдат тези имиграционни политики, които се справят с нарастващото търсене на работна ръка, като в същото време зачитат чувствителността на проблема?

Резултатите ще бъдат представени в доклад за всяка страна и заключително проучване, а препоръки за политики ще бъдат подготвени както на национално, така и на европейско ниво.

Вижте доклада за България тук (на български и английски език).

Времева рамка: Февруари 2019 – февруари 2020 г.
Партньори: Menedek (Унгария) – водещ партньор, University of Warsaw (Полша), Romanian Institute for Research on National Minorities (Румъния), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Friedrich-Ebert-Stiftung Будапеща

Logo_Friedrich_Ebert_Stiftung.svg