INVITATION: GENERAL ASSEMBLY (03.04.2016)

03/01/2016
29.jpg

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
„МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ“
БУЛСТАТ 176440569

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и чл. 13 от устава, управителният съвет на сдружение „Мулти култи колектив“ (наричано по-нататък „Сдружението“) свиква годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 03.04.2016 г. (неделя) в 17.00 часа, в ресторант Punjabi Food в гр. София, ж.к. Студентски град, ул. Проф. Атанас Иширков 11 (на гърба на блока, зад Еконт), при следния дневен ред:

1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет;

2. Промени в Управителния съвет на Сдружението, както следва:

a. Избиране на Бистра Иванова за Председател на Сдружението на мястото на Звезда Ванкова, която остава член на Управителния съвет;
b. Избиране на Калоян Йорданов за Заместник-председател на Сдружението;
c. Мандатът на Управителния съвет на Сдружението в състав Бистра Иванова (Председател), Калоян Йорданов (Заместник-председател) и Звезда Ванкова (член на Управителния съвет) се удължава за срок от 5 години, считано от датата на Общото събрание.

3. Промяна в адреса на управление на Сдружението, като новият адрес на управление на Сдружението е: България, гр. София, п.к. 1582, ж.к. „Дружба“, бл. 218, вх. „Г“, ет. 8, ап. 101; и

4. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14(2) от устава на Сдружението, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

01 март 2016 г.
гр. София

Управителен съвет:

Звезда Ванкова
Бистра Иванова
Калоян Йорданов