INVITATION: GENERAL ASSEMBLY (29.5.2015)

04/29/2015
29.jpg

ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ГОДИШНО ОБЩО СЪБРАНИЕ
НА
„МУЛТИ КУЛТИ КОЛЕКТИВ“
БУЛСТАТ 176440569

На основание чл. 26 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел („ЗЮЛНЦ“) и чл. 13 от устава, управителният съвет на сдружение „Мулти култи колектив“ (наричано по-нататък „Сдружението“) свиква годишно общо събрание на членовете на Сдружението на 29.05.2015 г. (петък) в 19.00 часа, в ресторант „The Little Things“ в гр. София, ул. „Цар Иван Шишман“ 37, при следния дневен ред:

  1. Приемане на годишен доклад за дейността на Сдружението и годишен финансов отчет;
  1. Приемане на Панайот Чафкаров за нов член на Сдружението;
  1. Промяна в устава на Сдружението, във връзка с начина и сроковете за свикване на общо събрание, съгласно предложение на управителния съвет; и
  1. Разни.

При липса на кворум, на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14(2) от устава на Сдружението, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

29 април 2015 г.
гр. София

Управителен съвет:

Звезда Ванкова
Бистра Иванова
Калоян Йорданов