INVITATION: GENERAL ASSEMBLY (3.12.2013)

11/02/2013
29.jpg

Покана за свикване на Общо събрание на “Мулти култи колектив”

На основание на чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 13 от Устава, Управителният съвет на Сдружение “Мулти култи колектив” (наричано по-нататък “Сдружението”) свиква Общо събрание на членовете на 3.12.2013 г. (вторник) в 18:30 ч. в ресторант “Гуркха” на ул. “Цветна градина” 56в кв. Лозенец в София при следния дневен ред:

  1. Гласуване на Калоян Йорданов за нов член на УС на мястото на Кейси Ангелова;
  2. Обсъждане на текущите проекти на Сдружението и ангажиментите на членовете за тяхното осъществяване;
  3. Обсъждане на финансовите въпроси;
  4. Приемане на нови членове;
  5. Други въпроси.

При липса на кворум, на основание на чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл. 14 (2) от Устава, събранието ще се проведе с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред, колкото и членове да се явят.

Председател на УС на СНЦ “Мулти култи колектив”
Звезда Ванкова