Покана за кандидатстване за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища, активни извън София, за прилагане на успешните модели „Мулти култи китчън” и „Мулти култи карта”

03/15/2015
29.jpg

1001.png

В рамките на проект “Увеличаване на капацитета на НПО за прилагане на Мулти култи китчън модела в 6 български града с чуждестранно население”, финансиран от Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, Сдружение „Мулти култи колектив” обявява конкурс за обучение и финансиране на дейности на НПО и читалища, активни извън София, за прилагане на успешните модели „Мулти култи китчън” и „Мулти култи карта” (повече информация за тях – в края на поканата). Целта на обучението е да изгради капацитет на НПО и читалища от различни градове в страната за прилагане на двата модела в техните местни общности и да създаде партньорска мрежа, която да работи за разпространeнието на двата модела извън столицата. Финансирането на дейности в размер на 450 евро е за организиране на едно пилотно събитие „Мулти култи китчън” и картографиране на два местни чуждестранни ресторанта в „Мулти култи картата”.

Обучението ще се проведе в София на 27, 28 и 29 май 2015 г. и ще се състои от няколко модула, основани на методи на неформално обучение, като въвеждаща лекция „Миграция и интеграция”, „Работа с чужденци – практически съвети”, „Стандарти за прилагане на модела Мулти култи китчън”, „Практически стъпки за организиране на събитие по модела Мулти култи китчън”, „Идентифициране и включване на нови обекти в Мулти култи  картата”, „Устойчивост и набиране на средства”, „Местни партньорства”, „Връзки с медиите и вземащите решения на местно ниво” и др.

Участниците в обучението ще имат възможност да придобият и практически умения, като се включат в организирането на едно „Мулти култи китчън” събитие в София на 28 май 2015 г., както и да посетят обекти от „Мулти култи картата” и да разговарят със собствениците им.

Допустими кандидати:

Право на участие имат НПО и читалища, които са активни извън София, имат интерес да работят за интеграцията на мигранти и бежанци в своите общности и имат организационен опит.

Как да кандидатствате: 

Моля, попълнете този формуляр и го изпратете на info@multikulti.bg до 26 април 2015 г.

Времева рамка:

Формуляри се приемат до 26 април 2015 г.
Селектираните на първи кръг участници ще бъдат потърсени до 30 април 2015 г. за провеждане на онлайн интервю.
Одобрените участници ще бъдат обявени до 15 май 2015 г. на страницата на „Мулти култи колектив” и информирани по имейл.
Обучението ще се проведе в София на 27, 28 и 29 май 2015 г.

Адрес за запитвания:

info@multikulti.bg

Допълнителна информация:

Инициативата „Мулти култи китчън” стартира през 2012 г. и представлява неформално полудневно културно-кулинарно събитие, посветено на определена държава. Представители на тази страна са поканени да вземат водеща роля при определяне на сценария на самото събитие – то може да включва кратка презентация за съответната страна, дегустация на автентична кухня, музика на живо, танци,  прожекция на видео, демонстрация на традиционни носии, работилница по занаяти и т.н. В София „Мулти култи колектив” организира над 15 тематични събития с домакини от Холандия, Перу, Ирак, Афганистан, САЩ, Пакистан, Конго-Бразавил, Сирия, Виетнам, Доминиканската република и т.н. „Мулти култи китчън” дава възможност на чужденците да представят себе си по атрактивен начин, а на българите – да се докоснат до чуждите истории, кухня, изкуства, като неформалната среда насърчава двете групи да създадат контакти и приятелства. Инициативата е обявена за „добра практика” от Европейската комисия и е номинирана за „Проект на годината 2013” на Фондация „Лале”.

Инициативата „Мулти култи карта” стартира през 2013 г. и представлява хартиена и онлайн карта, на която са картографирани автентични чуждестранни ресторанти, магазини, пекарни, сладкарници от над 20 държави. Всички собственици споделят парченце от своята лична история, разказват за любимите ястия от детството си, признават кое харесват в България и кое им липсва от родината и така ни стават близки. Тяхната история е илюстрирана с много любов от художниците на международно награждаваното студио Компот колектив. Инициативата дава видимост на кулинарното и културното многообразие, както и подпомага икономическата интеграция на мигрантите и бежанците. Хартиената карта е разпространена в София в тираж от 40 000 бр., а онлайн версията й има над 150 000 page views. Медийният интерес към проекта е огромен и той е отразен от над 30 национални и регионални медии. Инициативата също е обявена за „добра практика” от Европейската комисия и е номинирана за „Проект на годината 2014” на Фондация „Лале”.

Сдружение „Мулти култи колектив” от 3 г. работи за интеграцията и постигането на равноправие на гражданите на ЕС и трети страни и бежанци в България, като изпълнява проекти както на ниво политики, така и „на терен” с целевите групи.

 

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Сдружение „Мулти култи колектив” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.

Tags