МЛАДИ МИГРАНТИ В ЕВРОПА

image-web-1024x578.jpeg

МЛАДИ МИГРАНТИ В ЕВРОПА

Силна европейска принадлежност

Проектът Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери има за цел да повиши знанията и чувството за принадлежност към Европа за 36 мигранти и местни младежи в три страни – Италия, България и Германия, както и да им даде възможност да реализират собствените си идеи за Европа в своите местни общности. Младите хора с мигрантски произход могат да бъдат търсещи убежище, признати бежанци или граждани на трети страни, които живеят в съответната страна с цел работа, учене и т.н., за които европейската идея изглежда неясна и не е свързана с техния живот. Процесът на укрепване на европейската им принадлежност ще бъде подкрепен чрез участие в 9-месечна програма. Тя включва процес на подбор и оценка на потребностите, подготвителна национална среща, иновативно международно 6-дневно обучение в Германия, национална лаборатория за разработване на европейски идеи за проекти, публично събитие на набиране на финансиране, фаза на реализиране на проектите и наставничество за най-малко 10 проекта, както и финално събитие за отбелязване на успеха и извлечените поуки. Създадената национална и международна мрежа ще подпомогне двустранната интеграция между младежите мигранти и българи и ще засили връзките им с местни заинтересовани страни като техните ментори, идващи от представителствата на европейски институции, PR, бизнеса, културата, алумни мрежата на Робърт Бош и др. Пилотните им проекти ще бъдат отразени в местни и национални медии чрез медийни партньорства. Проектът има за цел да предостави знания, умения, мрежи, финансова и наставническа подкрепа за младите лидери мигранти и българи, за да проучат и реализират своите идеи за по-добра Европа и да ангажират своите връстници да участват в техните инициативи на местно ниво. В резултат на това ще се установи по-силна връзка с европейската идея, чувство за собственост и принадлежност.

Новини от проекта:

Времева рамка: 15 март – 15 декември 2019 г.
Партньориmigration_miteinander (Германия) – водещ партньор, Associazione Interculturale Universo (Италия), Multi Kulti Collective (България)
ФинансиранеRobert Bosch Foundation

Robert-Bosch-Foundation_logo