Мониторинг

Refugee_Integration_Monitoring.png

Мониторинг

На интеграцията на бежанци

От 2013 г. Мулти култи колектив провежда мониторинг на интеграцията на бежанците в България.

В периода 2013-2014 г. мониторингът  се правереше по поръчка на Българския съвет за бежанци и мигранти и се финансираше от Представителството на ВКБООН в България.

Целта на наблюдението през 2013 г. бе да се анализира изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в България през 2013 г. и да се представят препоръки на базата на идентифицираните предизвикателства и добрите практики.

Прочетете Доклада от мониторинг на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (2011–2013 г.) през 2013 г. на Звезда Ванкова.

През 2014 г. Национална програма за интеграция нямаше, затова екипът мониторира една „година на  нулева интеграция“ и очерта предизвикателствата пред интеграцията на лицата с международна закрила, които трябва да бъдат адресирани от заинтересованите институции на централно и местно ниво през 2015 г., като целта му бе да подпомогне пряко процеса на разработване на Плана за интеграция за следващата година.

Прочетете Мониторинговия доклад  относно интеграцията на лицата, получили международна закрила в Република България, през 2014 г. на Звезда Ванкова.

В периода 2016-2021 г. Мулти култи колектив е старши национален партньор (с Български съвет за бежанци и мигранти като младши) на проекта Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM), който създава механизъм за 2-годишна цялостна оценка на интеграцията на получилите международна закрила, за да предостави доказателства за пропуски в стандартите за интеграция, ще идентифицира обещаващи практики и ще направи оценка на въздействието на промените на законодателството и политиките.