ОБЩНОСТИТЕ КАТО КРЕПОСТИ

healthy-communities.jpg

ОБЩНОСТИТЕ КАТО КРЕПОСТИ

Свързване и овластяване

Общностите са крепостите на свободата! – Свързване и овластяване на НПО, онлайн и офлайн общности

В редица европейски държави структурите на гражданското общество срещат трудности в ангажирането на достатъчно активисти, участници, членове за своята дейност. Местните НПО и неформални общности, които са основани с много конкретна локална цел, често съществуват само докато целта бъде постигната, или докато лидерите им имат енергия, ентусиазъм и мотивация, а не докато тяхната мисия бъде постигната изцяло. Пред активните граждани има редица трудности, вкл. морални и финансови. Неформалните групи и онлайн общности имат огромен потенциал ефективно да представляват идеи, нужди, решения на местните, както и да играят ключова роля в публичния и гражданския сектор. Професионалните НПО са често фокусирани върху своята мисия, особено това, което техните лидери, членове, добороволци желаят да постигнат, и рядко правят задълбочени проучвания на нуждите на местната общност и дори още по-рядко търсят нейното активно включване. Настоящият пилотен проект цели да разбере тези феномени и да инициира мостове между местните НПО, местните неформални групи и онлайн общности във всяка една страна партньор.

Новини по проекта:

Времева рамка: Януари – ноември 2019 г.
Партньори: Cromo Foundation (Унгария) – водещ партньор, Voluntary Youth Association (Азербеджан), Social Impact Hub Effendi Villa (Грузия), ASBA Foundation (Армения), 4Change (Португалия), Multi Kulti Collective (България)
Финансиране: Фондация Робърт Бош

Robert-Bosch-Foundation_logo