ЕВРОПА

Младежта оформя утрешния ден на Европа

Младежта оформя утрешния ден на Европа

От добри идеи до въздействие

Проект U4EU 2.0: Младежта оформя утрешния ден на Европа е наследник на проект U4EU: Младежки дебат за бъдещето на Европа (2020–2022). U4EU 2.0 продължава мисията да дава възможност на младите хора активно да оформят бъдещето на Европа с основен фокус върху засилване на младежката ангажираност, демократично участие и застъпничество. U4EU 2.0 включва серия от младежки срещи, тематични семинари, обучителни сесии, разработване на политики и усилия за застъпничество, проведени в 9 държави от ЕС. Тези дейности са насочени към ключови предизвикателства, пред които са изправени младите хора, вкл. ограничено участие в създаването на политики, пропуски в осведомеността относно институциите и политиките на ЕС, недостатъци в дигиталната грамотност и неравенства в участието на пола и многообразието.

Чрез международно сътрудничество и използване на обширни изследвания и предишен опит, U4EU 2.0 предоставя на младите участници основни умения, знания и възможности да станат активни заинтересовани страни в оформянето на една по-приобщаваща и демократична Европа. U4EU 2.0 не е крайно усилие; проектът има за цел да остави трайно наследство от информирани, ангажирани и овластени млади граждани, които продължават да се застъпват за положителна промяна в Европа. Чрез насърчаване на младежкото участие, укрепване на демократичните ценности и насърчаване на приобщаващи политики, U4EU 2.0 е фар на надежда за по-светло европейско бъдеще. Проектът възнамерява да насърчи по-голямо чувство за принадлежност към ЕС и неговите основни ценности сред младите европейци.

Новини по проекта: 

Времева рамка: Май 2024 – април 2026 г.
Партньори: ANCE (Greece) – водещ партньор, NOUS (Italy), Clube Intercultural Europeu (Portugal), Cross Cultural Bridges (Netherlands), KMGNE (Germany), UNITED for Intercultural Action (Hungary), VOLONTEUROPE (Belgium), Associació Mitjans - Xarxa d'Educadors i Comunicadors (Spain), Multi Kulti Collective (Bulgaria)
Финансиране: Европейската комисия, програма „Граждани, равенство, права и ценности“

image-web-1024x578.jpeg

МЛАДИ МИГРАНТИ В ЕВРОПА

Силна европейска принадлежност

Проектът Н/Вашата Европа?!: Засилване на чувството за европейска принадлежност на младите мигрантски лидери има за цел да повиши знанията и чувството за принадлежност към Европа за 36 мигранти и местни младежи в три страни – Италия, България и Германия, както и да им даде възможност да реализират собствените си идеи за Европа в своите местни общности. Младите хора с мигрантски произход могат да бъдат търсещи убежище, признати бежанци или граждани на трети страни, които живеят в съответната страна с цел работа, учене и т.н., за които европейската идея изглежда неясна и не е свързана с техния живот. Процесът на укрепване на европейската им принадлежност ще бъде подкрепен чрез участие в 9-месечна програма. Тя включва процес на подбор и оценка на потребностите, подготвителна национална среща, иновативно международно 6-дневно обучение в Германия, национална лаборатория за разработване на европейски идеи за проекти, публично събитие на набиране на финансиране, фаза на реализиране на проектите и наставничество за най-малко 10 проекта, както и финално събитие за отбелязване на успеха и извлечените поуки. Създадената национална и международна мрежа ще подпомогне двустранната интеграция между младежите мигранти и българи и ще засили връзките им с местни заинтересовани страни като техните ментори, идващи от представителствата на европейски институции, PR, бизнеса, културата, алумни мрежата на Робърт Бош и др. Пилотните им проекти ще бъдат отразени в местни и национални медии чрез медийни партньорства. Проектът има за цел да предостави знания, умения, мрежи, финансова и наставническа подкрепа за младите лидери мигранти и българи, за да проучат и реализират своите идеи за по-добра Европа и да ангажират своите връстници да участват в техните инициативи на местно ниво. В резултат на това ще се установи по-силна връзка с европейската идея, чувство за собственост и принадлежност.

Новини от проекта:

Времева рамка: 15 март – 15 декември 2019 г.
Партньориmigration_miteinander (Германия) – водещ партньор, Associazione Interculturale Universo (Италия), Multi Kulti Collective (България)
ФинансиранеRobert Bosch Foundation

Robert-Bosch-Foundation_logo