Устойчиви иновации

Social_Innovation_Sustainability.jpg

Устойчиви иновации

Мулти култи китчън 2.0

Мулти култи китчън – Устойчива социална иновация

Мулти култи китчън е първата инициатива на Мулти култи колектив (МКК) и съществува от 2011 г. Във времето се доказа като успешен модел за овластяване на мигранти, създаване на позитивен интерес от страна на приемащото общество към тяхната култура, история, кулинария, градене на мостове между хората и предизвикване на смислен дебат за солидарност и взаимно разбирателство. Той е разпознат като добра практика и социална/културна иновация на национално и европейско ниво, вкл. от Европейската комисия.

След няколко години успешна работа в София, през 2015 г. МКК успя да разработи и създаде социален франчайз в седемте най-големи български града (Пловдив, Пазарджик, Варна, Бургас, Велико Търново, Стара Загора, Благоевград). С помощта на Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство ние селектирахме, обучихме, финансирахме и менторствахме местни НПО, които използваха модела Мулти култи китчън за общностно развитие, интеграция на мигранти, градене на мостове между приемащото общество и новодошлите, преодоляване на бариери, които могат да доведат до дискриминация, реч на омразата, ксенофобия. Въпросът за устойчивостта винаги стои пред малките НПО с прекрасни идеи и отлични резултати и нашата неформална мрежа в България също се изправя през подобни предизвикателства.

Настоящият проект цели да направи проучване на устойчивите социални иновации на европейско ниво и да подпомогне българската Мулти култи китчън мрежа да създаде своя собствена стратегия, базирана на местния контекст и нужди на партньорите. Настоящият проект се фокусира върху Мулти култи китчън, но той също така ще създаде полезни онлайн инструменти, които да бъдта от полза и да служат за вдъхновение между лидери на общности от ЕС, които работят по различни теми (не само интеграция на мигранти). Това ще стане чрез специален уебсайт с наръчник, обучителни материали, инструменти за оценка, идеи, добри практики от ЕС и отвъд.

Проектът Мулти култи китчън – Устойчива социална иновация беше избран за подкрепа от Европейската културна фондация като една от 25 идеи от над 600 апликация от ЕС, Близкия Изток и Северна Африка след Idea Camp 2017 на тема Moving Communities в Мадрид.

Времева рамка: Май 2017 – Април 2018 г.
Финансиране: European Cultural Foundation

ecf_logo_screen_ECF_logo_small