SIRIUS Watch 2019: Картографиране на предишното образование на новопристигнали деца мигранти в Европа

 • АВТОР(И)
  Лоес ван дер Грааф
  Орестас Страука
  Естер Сони
  Хана Сярова
  Бистра Иванова
 • ИЗДАТЕЛ
  SIRIUS
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2019
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Увеличаването на миграцията води до по-голямо етническо, културно и езиково многообразие в класните стаи. Това поставя както предизвикателства, така и възможности за образователните системи в Европа, изисквайки настоящите практики за преподаване, учене и оценяване да станат по-чувствителни в културно и езиково отношение. Допълнителни усложняващи фактори като травматични преживявания играят важна роля в процеса на обучение и интеграция на децата мигранти (особено бежанци).

  Някои от трудностите, пред които са изправени училищата, включват:

  • Липса на цялостна оценка на предварителните знания на учащите в много държави членки;
  • Разлики в академичните постижения на новодошлите;
  • Липса на училищен капацитет за изучаване на първия език на всяко дете като важна част от неговия академичен успех.

  SIRIUS Watch 2019 се опитва да картографира съществуващите политики и практики на институционално ниво за разбиране и оценка на предишното обучение на новопристигналите деца мигранти. Той обхваща първите етапи на приемане на новопристигнали деца мигранти до самия процес на оценяване и интегрирането на детето в образователната система.

  Докладът е структуриран в пет глави. След уводната глава 1, в глава 2 е направен преглед на данните за предишното обучение, поставяйки го в общия дебат около въпросите за валидирането и признаването му в ЕС. Глава 3 се основава на резултатите от националните данни, събрани за този доклад. В глава 4 допълнително се обсъжда какво се случва в училищата в светлината на съществуващите национални рамки или в отсъствието на такива. И накрая, глава 5 синтезира всички констатации, като прави заключение относно ключовите пропуски и възможности, налични в областта на оценката на предишното обучение на децата мигранти, и предоставя препоръки за подобрение.

  Анализът, предоставен в този доклад, се основава на преглед на литературата и принос на национални партньори на SIRIUS. Във всяка от 17-те държави-членки на ЕС, обхванати от този доклад, изследователи и експерти от страните партньори на SIRIUS проведоха кабинетно проучване и интервюта със съответните заинтересовани страни, за да проучат практиките за оценка на предишния образователен опит на децата мигранти на място.