Интеграцията на бежанци в България 2021: Всеобхватен мониторингов доклад

 • АВТОР(И)
  Бистра Иванова
  Панайот Чафкаров
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ISBN
  978-619-7700-08-4
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия, Фонд Убежище, миграция и интеграция
 • РЕЗЮМЕ

  Интеграцията на бежанци в България 2021: Всеобхватен мониторингов доклад е третият български мониторингов доклад по проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM). Неговата цел е да предостави задълбочени данни относно качеството на правната рамка и политиките в подкрепа на дългосрочната интеграция на лицата, получили международна закрила (ЛПМЗ) в България, както и да разгледа тяхното изпълнение и ефект за целевата група. 

  Изследването се провежда в сравнителен план в 14 държави от Европейския съюз (ЕС) – България, Гърция, Испания, Италия, Латвия, Литва, Нидерландия, Полша, Румъния, Словения, Унгария, Франция, Чехия, Швеция. Настоящият доклад обхваща периода 1 април 2019 – 31 март 2021 г. Използвайки една и съща методология от 2017 г. насам, той прави сравнения във времето, за да представи и оцени динамиките при промени на правната рамка, политики и изпълнение в областта на интеграцията. Проучването по NIEM приема, че интеграцията е ангажимент на държавата, а НПО и фондовете на ЕС имат подкрепяща роля. Затова то оценява изцяло дейностите, финансирани от държавния бюджет

  Сравнението между отделните страни е в 12 направления: 

  • Включване на интеграцията в общите политики 
  • Пребиваване 
  • Събиране на семейство 
  • Достъп до гражданство 
  • Жилищно настаняване 
  • Трудова заетост 
  • Професионално обучение и образование с насоченост към трудова заетост 
  • Здравеопазване 
  • Обществено осигуряване
  • Образование 
  • Изучаване на езика и социална ориентация 
  • Изграждане на мостове

  Методологията на NIEM включва качествени и количествени методи. В основата си тя се състои от комплексна система от над 160 индикатора, която остойностява оценката на всяка държава в 12-те направления на интеграцията на ЛПМЗ, така че да позволи обективно измерване, сравнение, проследяване на прогреса и др. 

  Методологията на доклада въвежда допълнителна призма, през която разглежда интеграцията –три отделни стъпки, които се фокусират съответно върху: 

  1. Създаване на правната рамка; 
  2. Изграждане на рамката на политиките; 
  3. Изпълнение и сътрудничество. 

  Това разграничение дава допълнителни възможности за анализ на въпроса дали дадени закони или политики освен че съществуват, са създадени така, че да позволяват ефективно прилагане и съответно дали водят до конкретни позитивни резултати за крайните бенефициенти и обществото като цяло. 

  Точкуването по различните индикатори и направления става на базата на стандартизиран въпросник и оценяване чрез точкова система. Този подход позволява максимална обективност и сравнение между страните, основано на конкретно измерими данни и факти. Максималният брой точки е 100. За да бъдат оценени тези точки, са определени 4 широки гами в скала, която оценява наличието или липсата на правна рамка, политики или практика – напълно липсваща (под 25 точки), частично подкрепяща (под 50 точки), умерено подкрепяща (под 75 точки) и силно подкрепяща (до 100 точки). 

  Основните резултати от анализа демонстрират, че подчертаните различия между страните продължават – още първият доклад по NIEM за 2017 г. (Улфхард и др., 2019) показва значителните различия между интеграционната подкрепа за ЛПМЗ, която изследваните страни предлагат. Данните от 2021 г. потвърждават изводите от 2017 г. Въпреки европейските усилия, вкл. подкрепени с финансови инструменти, страните в ЕС все още са разделени от дълбоки различия по отношение на интеграцията на ЛПМЗ. В контекста на кризата с украинските бежанци от февруари 2022 г. става ясно, че страните, които приемат най-много лица от Украйна, са най-малко подготвени за това. Това подчертава необходимостта от общоевропейски усилия за развитие на интеграцията във всички страни членки.

  Вторият важен извод от Оценка 2 на NIEM е, че сред 14-те страни, участващи в изследването, се наблюдава стагнация в областта на интеграцията на бежанци. Въпреки че се наблюдават положителни и отрицателни промени в отделни държави и направления, като цяло те не водят до значителна промяна на ситуацията в нито една от изследваните стъпки. Нещо повече, данните показват, че малките стъпки напред са компенсирани от малки отстъпления и като цяло общият брой точки остава почти същият. В сравнение с 2019 г. през 2021 г. България напр. прави малка крачка назад с 0.9 пункта. 

  Общите резултати показват, че 9 държави се оценяват като „умерено подкрепящи“, но нито една не достига до ниво „напълно подкрепяща“. България и още 4 страни от Източна Европа – Гърция, Румъния, Полша и Унгария – попадат в скалата „частично подкрепящи“ с 32.8–39.5 точки. България се оценява с 37.1 точки. След нея са единствено Полша и Унгария със съответно 36.9 и 32.8 точки.

  Проект Национален механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) се изпълнява от Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН и се съфинансира от Европейския съюз по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“.