Национален механизъм за оценка на интеграцията - Резюме на проекта 2016-2022

 • АВТОР(И)
  Анна Горска
  Анна Долинска
  Яцек Кухарчик
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ISBN
  978-619-7700-04-6
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Националният механизъм за оценка на интеграцията (NIEM) е 6-годишен международен изследователски и застъпнически проект, осъществен през 2016–2022 г. Проектът е съфинансиран от Европейския съюз от фонд „Убежище, миграция и интеграция“ в рамките на конкретни дейности. Целта на проекта бе да се подобри положението на търсещите закрила, признатите бежанци и лицата, на които са предоставени други форми на международна и национална закрила в страните от ЕС, като се осигури стандартизиран изследователски инструмент за оценка на съществуващите правни условия, публични политики, обхвата и методите на тяхното прилагане. Инструментът има за цел да идентифицира силните страни, частичните решения и недостатъците на ниво централни органи във връзка с изискванията, наложени им от международното право, както и от правото и стандартите на ЕС. Освен това инструментът трябва да осигури механизъм за стандартизирано събиране, валидиране, съхранение, актуализиране и анализ на данните, необходими за изграждане на интеграционни политики, основани на надеждни данни и точни анализи (политики, основани на доказателства). Следователно проектът като цяло и това, което следва – инструментът като един от неговите елементи – са посветени на: 

  • централните правителства на държавите членки, публичната администрация и всички други субекти, които оказват влияние върху създаването и прилагането на политиките за интеграция на лицата, търсещи закрила, и лицата, на които са предоставени различни форми на национална и международна закрила в ЕС,
  • заинтересованите страни, които вземат решения относно политиките за интеграция на равнище ЕС, вкл. създаването на бюджети и определянето на приоритети в средствата, предназначени за интеграция, които се предлагат на отделните държави и се разпределят пряко от Европейската комисия за международно сътрудничество в тази област.

  Каним ви да прочетете и проследите резултатите от проекта на уебсайта www.forintegration.eu. Там ще намерите новини за проекта, събития, национални доклади и информация за ситуацията и интеграцията на признатите бежанци и лицата, на които са предоставени други форми на международна и национална закрила, тематични анализи и сравнителни доклади за избрани аспекти на интеграционните политики в държавите участнички в проекта.