Манифест за интеграция на бежанците в България

 • АВТОР(И)
  Мулти култи колектив
  Български съвет за бежанци и мигранти
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ISBN
  978-619-7700-01-5
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Настоящият Манифест за интеграция на бежанците в България е национален програмен документ и инструмент за застъпничество, създаден от експерти от неправителствения сектор, който обхваща всички основни области на интеграцията. Манифестът се фокусира върху лицата, търсещи и получили международна закрила. Той и изхожда от разбирането, че интеграцията е инвестиция, която дава възможност на новодошлите да се включат в икономическия, социалния и културния живот на страната максимално скоро и така да могат да се грижат за себе си, своите близки и да бъдат от полза на приемащото общество. Друго фундаментално виждане е, че водеща роля при интеграцията на лицата с международна закрила имат правителството и местни- те власти, а неправителственият сектор има подкрепящи и допълващи функции.

  Манифестът предлага възстановяване на по-рано действащата Национална програма за интеграция на бежанците в Република България, действаща в периода 2005–2013 г., която се изпълняваше от ДАБ с държавно финансиране и беше определяна като добра европейска практика. Нещо повече, Манифестът предлага тази Програма да се обогати с действащата правна рамка – Наредба за условията и реда за сключване, изпълнение и прекратяване на споразумението за интеграция на чужденците с предоставено убежище или международна закрила, която предвижда активно участие на общините и залага на интеграция на местно ниво. Използването на най-доброто от двата подхода гарантира, че още докато са в процедура или скоро след получаване на статут, лицата ще започнат своя процес на адаптация и само най-мотивираните от тях ще получат шанс да се включат в Програмата за интеграция на местно ниво.

  За целта се предлага:

  1. Създаване на нова институционална структура, която включва:

  • Определяне на заместник министър-председател, отговорен за цялостното планиране и изпълнение на интеграционната политика за бежанци в България;
  • Разширяване на компетенциите на Държавната агенция за бежанците със създаването на дирекция „Адаптация и интеграция“ с три отдела – „Адаптация и първоначална интеграция“, Национална програма за интеграция“ и „Информация и анализ“;
  • Активното включване на общини/райони, които желаят да интегрират бежанци на територията си, като за това получават целево финансиране и подкрепа.

  2. Развиване на цялостен интеграционния процес с два етапа:

  • Адаптация и първоначална интеграция – целева група са лицата, които търсят закрила, или са получили закрила преди по-малко от една година. Той включва обучителен и практически модул – обучение по български език, обучение по гражданска ориентация, даване на бежанците цялостна идея за тяхното бъдеще и възможности за развитие в България, участие в образование на непълнолетните и малолетните лица, достъп до пазара на труда на пълнолетните лица, създаване на връзки с приемащото общество чрез контакти с институции, доброволци, компании и др.;
  • Национална програма за интеграция – целева група са лицата, които вече са получили статут и са преминали първия етап. Той представлява сключване на едногодишно споразумение между бежанец и община/район с предоставяне на гъвкава подкрепа като жилищно настаняване, гражданска регистрация и издаване на лични документи, обучение по български език, обучение, здравеопазване, заетост, социално подпомагане и социални услуги, месечна интеграционна помощ, информиране и овластяване.

  За целта е необходимо отговореният заместник министър-председател да осигури устойчиво финансиране от държавния бюджет, фондовете на ЕС или други източници.

  Инициативата Манифест за интеграция на бежанци в България се реализира от Мулти култи колектив и Български съвет за бежанци и мигранти в партньорство с ВКБООН България в сътрудничество с редица заинтересовани страни, вкл. експерти от институции, международни организации, неправителствения сектор, академичните среди, бизнеса, представители на бежанските общности в България и др. Те участваха в създаването на документа чрез редица национални кръгли маси, експертни срещи и онлайн консултации.

  Манифест за интеграция на бежанци в България е част от проект „Национален механизъм за оценка на интеграцията NIEM“, който се съфинансира от Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ на Европейския съюз.