Мерки на държавите-членки за приобщаване на мобилни граждани на ЕС

 • АВТОР(И)
  Серхио Карера
  Хилдегард Шнайдер
  Лина Восилюте
  Стефани Смиаловски
  Чун Лук
  Звезда Ванкова
  Юдит Тот
  Андрас Ковац
 • ОБЕКТИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ
 • ИЗДАТЕЛ
  CEPS
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2020
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Един от ключовите компоненти на гражданството на Европейския съюз е правото на гражданите да се движат и пребивават свободно навсякъде в ЕС, заложено в Директивата на ЕС за свободно движение (2004/38/ЕО). Тя не само предвижда условията, при които гражданите на ЕС (и членовете на техните семейства) могат да се преместват и пребивават в друга държава членка, но също така осигурява защита срещу дискриминация, както и по-широк режим на защита срещу експулсиране.

  Настоящото изследване "Мерки на държавите-членки за приобщаване на мобилни граждани на ЕС: Информация и достъп до права" се основава на комбинация от кабинетно проучване на първични и вторични източници, консултации с експерти, както и разглеждане на градски казуси (city case studies), разработени от национални експерти на EU-CITZEN – включително три интервюта с местни заинтересовани страни за всеки от петте града, избрани като географски фокус на това проучване:

  • Барселона (Испания)
  • Брюксел (Белгия)
  • Будапеща (Унгария)
  • Копенхаген (Дания) и
  • София (България).

  Докладът синтезира и сравнява констатациите от всички казуси в четири ключови области:

  • Национални и регионални програми за интеграция/включване;
  • Правителствени и неправителствени организации, предоставящи услуги на мобилни граждани на ЕС;
  • Проекти и инициативи, насърчаващи или улесняващи упражняването на правото на гражданство в ЕС;
  • Политики и мерки, насочени към мобилни граждани на ЕС, принадлежащи към групи в неравностойно положение.