SIRIUS: Образованието на бежанци в Гърция

 • АВТОР(И)
  Бистра Иванова
  Ива Парцалева
  Фред Карло Андерсен
 • ИЗДАТЕЛ
  SIRIUS
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2022
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска комисия
 • РЕЗЮМЕ

  През декември 2021 г. Гръцкият отворен университет в сътрудничество с Министерството на образованието и религията организираха работно посещение в Атина. То беше фокусирано върху темите за образованието на бежанците и мултикултурните училища в Гърция. Допълнителен акцент беше поставен и върху последствията от пандемията с COVID-19, която повлия негативно на образователния сектор, особено на уязвимите групи в него. Значително засегнати бяха учениците мигранти и бежанци, като липсата на достъп до устройства и интернет повиши процента на изключването им от образователната система.

  В обмяната на опит между България и Гърция участваха дългогодишният член на SIRIUS Мулти култи колектив и ВКБООН България, както и представители на Норвегия и Нидерландия. България беше заинтересована да участва в това посещение, тъй като споделя редица общи характеристики с Гърция: „транзитен“ профил на страната по отношение на миграцията и нарастващ брой мигранти на територията на държавата, което изисква повече фокус върху приобщаващите политики на национално и училищно ниво.

  По време на посещението делегатите имаха възможност да участват в няколко вида дейности – хибридна кръгла маса по темата за образованието на бежанците, международна дискусия и серия от посещения на място в училища в Атина. Дейностите имаха за цел да отговорят на следните въпроси:

  • Какви са нуждите на учениците бежанци, намиращи се в Гърция?
  • Какви политики използва Гърция за справяне със ситуацията?
  • Как е организирано обучението в центровете за настаняване на бежанци?
  • Как е организирано обучението на бежанци в училище?
  • Какъв е моделът на мултикултурните училища и как работят?
  • Какво могат да научат други партньори и страни от тези практики?

  Докладът цели да сподели опита от посещението с широк кръг заинтересовани страни на национално и европейско ниво.