SIRIUS: Образование на мигранти в България

 • АВТОР(И)
  Емилия Братанова
  Валерия Иларева
 • ИЗДАТЕЛ
  Мулти култи колектив
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2014
 • ПРОЕКТ:
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейска Комисия
 • РЕЗЮМЕ

  Достъпът до образование е основно човешко право и служи като основа за реализирането на други човешки права. Съответните умения и знания се придобиват чрез качествено образование, за да се даде възможност на мигрантите и бежанците да живеят продуктивен, самодостатъчен живот в безопасност и достойнство. Конкретно за бежанците, включването в образователната система възстановява усещането за нормалност и рутина в живота както на децата бежанци, така и на възрастните след ситуации на принудително разселване и бягство. Достъпът до образователни възможности подпомага справедливостта, овластяването и равенството за всички групи мигранти и техните семейства.

  Докладът разглежда основните проблеми пред образованието на бежанците и мигрантите в България, като взема предвид съществуващата правна рамка, постигнатото дотук и добрите практики.

  Установено е, че сред основните препятствия в образователния процес са малкото на брой часове по български език и недостатъчните знания, които предоставят на децата бежанци или мигранти, за да бъдат записани в съответната за възрастта им паралелка. Като положителни промени са посочени отмяната на Заповедта на министъра на образованието от 2009 г.,  определяща размера на таксите, които мигрантите заплащат за достъп до училищно образование, и отмяната на приравнителните изпити за деца от I до VI клас, придобили образованието си в чужда държава.