Образование на мигранти: Мониторинг и оценка

 • АВТОР(И)
  Мегел Анхел Есомба
  Анна Тарес
  Нурия Франко-Гилен
 • ИЗДАТЕЛ
  Европейски парламент
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2017
 • ISBN
  978-92-846-0381-7
 • ФИНАНСИРАНЕ
  Европейски парламент
 • РЕЗЮМЕ

  Проучването „Образованието на мигранти: Мониторинг и оценка” е начален опит за изследване на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти към настоящия момент в Европа. Преглед на литературата очерта основните измерения на мониторинга и оценяването на образованието на мигранти и те бяха използвани за създаването на въпросници, попълнени от национални експерти от 27 страни – членки на ЕС. Националният експерт в България е Бистра Иванова от Мулти култи колектив.

  ОСНОВНИ РЕЗУЛТАТИ

  • Страните – членки на ЕС са предприели различни стъпки в посока мониторинг и оценка на образованието за мигранти, но в нито една не е открита цялостна задълбочена система за мониторинг и оценка.
  • Повечето страни членки са разработили в определена степен образователни политики за децата мигранти. Предизвикателствата пред създаването на система за мониторинг и оценка на тези политики не бива да бъдат подценявани.
  • Някои страни членки са стигнали по-далеч от други и това се дължи по-скоро на важността на населението, родено в други държави, отколкото на нивото на образователни политики в сферата на образованието.
  • Повечето страни вече са разработили системи за мониторинг и оценка на образователните си системи изобщо. Това означава, че структурата съществува и мигрантите могат да бъдат включени в нея като специална целева група.

  ПРЕПОРЪКИ ЗА РАЗВИТИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ

  • ЕК следва да се споразумее със страните членки за обща рамка, така че процесите на мониторинг и оценка да могат да бъдат сравнявани, както и да се подсили сътрудничеството.
  • ЕК следва да разработи дневен ред за насърчаване на мониторинга и оценката на политиките, свързани с образованието на деца мигранти в страните членки.
  • Агенция Eurydice следва да мониторира стратегията на ЕС за насърчаване на мониторинга и оценката.
  • Програма Erasmus+ следва да разшири Ключова дейност 3 за програми за peer-review между страните членки, който включва мониторинг и оценка на политиките.
  • ЕК следва да създаде специални финансови механизми за страни членки, които желаят да подобрят своите механизми за мониторинг и оценка на образователните политики за децата с мигрантски произход.
  • ЕК следва да отвори покана за изследователски инициативи, които да запълнят празнините по определени теми, свързани с мониторинга и оценката на политики в подкрепа на учениците с мигрантски произход.

  Проучването също така идентифицира препоръки към страните членки:

  • Оценяването на миграционните политики следва да се базира на научни доказателства.
  • Процесът на мониторинг и оценка следва да се фокусира върху системни процеси, които ограничават постиженията на мигрантите в училище.
  • Страните членки следва да имат предвид специфичните различния на мигрантите във връзка с техния етнически произход.
  • Мониторингът и оценката дават информация за текущото състояние на прилагането на политиките.
  • Страните членки са отговорни за мониторирането и оценяването на политиките, свързани с образованието на мигранти.
  • Процесът на мониторинг и оценка следва да бъде в ръцете на независими изследователи, за да се гарантира прозрачност и отчетност.
  • Чрез мониторинга и оценката страните членки могат да научат кои са добрите устойчиви практики в сферата на образованието на учениците с мигрантски произход в училище.
  • Страните членки следва да прилагат интеркултурен подход, когато извършват мониторинг и оценка.
  • Страните членки следва да въведат мониторинг и оценка на няколко нива – национално, регионално, местно.
  • Когато мониторират въвеждането на иновативни практики в сферата на образованието на мигранти, страните членки следва да въведат рамка на сътрудничество между училищата, вместо на съперничество.