Мониторинг на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България през 2013 г.

 • АВТОР(И)
  Звезда Ванкова
 • ИЗДАТЕЛ
  Български съвет за бежанци и мигранти
 • ГОДИНА НА ПУБЛИКАЦИЯ
  2013
 • ФИНАНСИРАНЕ
  ВКБООН
 • РЕЗЮМЕ

  Целта на настоящия доклад е да бъде направен анализ на изпълнението на Националната програма за интеграция на бежанците в Република България (НПИБРБ) през 2013 г. и да бъдат формулирани препоръки за следващата национална програма, въз основа на идентифицираните предизвикателства и добри практики.

  Резултатите от осъществения мониторинг сочат, че се работи по осъществяването на по-голямата част от мерките, предвидени в НПИБРБ. Някои от тях вече не са актуални и поради това не се изпълняват от ръководството на Интеграционния център (ИЦ) на ДАБ, а други се дублират.

  Сред основните проблеми, свързани с осъществяването на НПИБРБ, са:

  • Краткият период на Програмата, която в повечето случаи продължава в рамките на 6 месеца след получаването на статут, се оценява от участниците в Програмата като недостатъчен;
  • Недостатъчното финансово подпомагане и забавянето на изплащането на финансовите помощи, поради което много голяма част от новопризнатите предпочитат да започнат работа и да не търсят подкрепата на НПИБРБ или често отпадат от нея впоследствие поради започване на работа;
  • Липсата на гъвкавост, както по отношение на обхвата на Програмата, така и по отношение на изпълнянето на предвидените мерки. През 2013 г. дейностите по подпомагането на новопризнатите бежанци се осъществяват на територията на гр. София, а не, както е предвидено в НПИБРБ, в цялата страна. Не се прилагат специализирани мерки по отношение на уязвимите лица;
  • Осъществяването на Програмата не е финансово и ресурсно обезпечено в достатъчна степен, което води до проблеми при реализирането на важни и актуални мерки, свързани с интеграцията на бежанците. Въпреки че във финансовия разчет за 2013 г. са предвидени разходи за хонорари на лектор по модул „Социална ориентация и културна адаптация“, курсове за обучение по български език по индивидуална програма, курсове за професионално обучение извън ДАБ и образователни посещения до културно-исторически обекти в страната, по тези мерки не са били отпуснати средства за ИЦ на ДАБ, което е довело до невъзможност за тяхното изпълнение. Няма извършени плащания на еднократни социални помощи на четвъртия месец от включването в НПИБРБ, нито на еднократната целева помощ на семейства, чиито деца са записани в първи клас на държавно или общинско училище.

  Въз основата на проведените интервюта и анализа на изпълнението на мерките за интеграция, може да се заключи, че формулираната цел на НПИБРБ „всеки бежанец за период до една година след получаване на статут да има достъп до финансова помощ за жилищно настаняване, социално подпомагане, здравно осигуряване, обучение по български език, социална ориентация и културна адаптация, професионално обучение, преводачески услуги и съдействие за реализиране на основни права и възможности” не се изпълнява в пълна степен.